Brandskyddet i HSB Brf Rönnen

Informationen är hämtad från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Vid händelse av brand

Om det brinner i din lägenhet

Om det börja brinna i din lägenhet och du upptäcker det i ett tidigt skede när den inte hunnit utvecklas kan du själv släcka den med hjälp av brandfilt eller pulversläckare. Om du inte kan släcka själv eller om det är för riskabelt ska du utrymma lägenheten, varna dina grannar och larma räddningstjänsten.

Tänk på att stänga dörren när du lämnar lägenheten. Då hindras eld och rök från att spridas.

Se mer om hur du ska agera vid olika typer av brand, ex. i kastrull, TV eller kläder, längst bak i detta dokument.

Om det brinner i en annan lägenhet

Om det brinner i en annan lägenhet eller om brandlarmet i trapphuset tjuter har du två val.

 1. Stanna i lägenheten
  Du stannar i din lägenhet, stänger fönster och håller dörren till trapphuset stängd. Larma räddningstjänst och invänta att räddningspersonal kommer till platsen och hjälper dig ut. När räddningstjänsten kommer kan du påkalla deras uppmärksamhet från ett fönster eller balkong. Eftersom din lägenhet är en brandcell dimensionerad för att stå emot brand och rök en timme är du trygg i din lägenhet.
 2. Utrym lägenheten
  Detta kan bara göras om trapphuset är fritt från brandrök. Se till att alla som vistas i lägenheten kommer ut och stäng sedan dörren till lägenheten. Tänk på att det kan räcka med ett par andetag av att andas in brandrök innan man svimmar vilket gör det farligt att ta sig igenom det.

Uppsamlingsplats

Vid utrymning placerar vi oss vid lekplatsen på Torekovsplan, på andra sidan Torekovsgatan.

Där har vi säker distans till huset och är inte i vägen för räddningstjänst och andra utryckningsfordon.

Brandvarnare

Brandvarnare är en enkel och absolut nödvändig livförsäkring mot brand. De detekterar snabbt farlig brandrök.

I fastighetens allmänna utrymmen

Brandvarnare finns i alla allmänna ytor i huset, dvs. källare, tvättstuga, trapphus och vind. Brandvarnarna är seriekopplade vilket innebär att om en varnare detekterar rök kommer alla att börja tjuta.

Styrelsen ansvarar för att brandvarnarna kontrolleras en gång i kvartalet.

I din lägenhet

Det är viktigt att det också finns brandvarnare i alla lägenheter. Varje boende ansvarar för att det finns minst en brandvarnare i lägenheten och ansvarar för att den fungerar.

Kom ihåg att regelbundet testa din brandvarnare och byta batteri om det behövs.

Skulle du av någon anledning inte kunna göra detta själv, hör av dig till styrelsen för hjälp.

Brandsläckare och brandfilt

I fastighetens allmänna utrymmen

I fastighetens källare och vind finns det utställda brandsläckare vid händelse av brand. Bekanta dig gärna med var de finns för att inte behöva leta efter dem i en brandsituation.

I lägenheterna

MSB’s rekommendation att ha i lägenhet:

 • Brandsläckare
  • Pulvertyp på 6 kg
  • Minst effektivitetsklass 43A 233BC
 • Brandfilt
  • 120 x 180 cm, för att kunna täcka merparten av en vuxen människa.

Om det skulle uppstå en mindre och hanterbar brand i lägenheten kan du då antingen kväva elden med brandfilten eller släcka den med pulversläckaren.

Det är viktigt att du inte tar några onödiga risker. Har elden utvecklats så pass att det känns riskabelt ska du inte försöka släcka den själv utan larma 112.

Förvaring av brandfarliga varor

Vissa ämnen är så brandfarliga att det finns särskilda bestämmelser för hur de får hanteras och förvaras.

Ämnena kallas brandfarliga varor och exempel på sådana är:

AcetonGasol
AcetylenKoncentrerad spolarvätska
BensinSprayburkar
DieselT-Röd
EldningsoljaTändvätska
Förtunning
Hur hantering och förvaring av brandfarliga varor ska ske, styrs av föreskrifter från MSB och tidigare Sprängämnesinspektionen.

VindsförrådIngen förvaring får ske.
KällarförrådIngen förvaring får ske.
Lägenhet• Sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek.
• Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.
Inglasad balkongSe Lägenhet.
Inglasad balkong räknas som en del av lägenheten.
Ej inglasad balkong• Gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter).
• Brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek.
Förvara gärna behållarna i ett skåp för skydd från väder och vind.
Notera att ex. tändvätska till grillar inte får förvaras i förråd

Trapphus måste hållas fria

Det är inte tillåtet att förvara något i trapphusen såsom dörrmattor, barnvagnar, sopor eller dylikt.

Detta på grund av brandrisk, risk för anlagda bränder, samt att trapphuset ska vara framkomligt om det skulle uppstå en brand i huset. Då måste både boende kunde evakueras och räddningstjänst och ambulanspersonal kunna röra sig i trapphuset.

Om trapphuset fylls med brandrök blir det snabbt helt mörkt, ingen sikt och dödligt giftigt. Därför är det avgörande att det inte står saker i vägen som kan försvåra utrymning och räddning.

Brandceller

Ett flerbostadshus är indelat i olika utrymmen mellan vilka en brand inte ska kunna sprida sig vidare inom en viss tid. Indelningarna kallas brandceller.

Varje lägenhet är en egen brandcell och dimensionerad för att stå emot brand- och rökspridning mellan lägenheterna i minst en timme.

Dörrarna mellan de olika brandcellerna kallas branddörrar och är specialgjorda för att stå emot brand.

Lägenhetsdörrarna ut till trapphuset ska stå emot brand i 30 minuter. Om det brinner i huset är det därför viktigt att dörrar in till lägenheterna hålls stängda för att minska risken för att branden kan spridas. Du kan täta din dörr och ditt brevinkast med blöta handdukar för att ytterligare förebygga att farlig brandrök kommer in i din lägenhet.

Varje sektion av vinden (dvs. vindsutrymme till höger och till vänster om B-trappan) är också sin egen brandcell och dörrar som vetter från vind och källare mot trapphuset är branddörrar. För att brandspridning och risk för anlagda bränder ska hindras är det viktigt att dessa hålls stängda. Därför är dörrar till vind och källare självstängande och får inte lämnas uppställda.

Felrapportering av brandskydd

Vi har flera brandskyddsinstallationer i huset för att förebygga brand, samt hjälpa ifall det skulle ske en brand. Dessa inkluderar brandvarnare i trapphus, källare och vind, brandsläckare i källare och på vind, sprinklers i miljöhuset, utrymningsskyltar och branddörrar.

Det är viktigt att vi hjälps åt att hålla dessa intakta.

Rapportera till oss i styrelsen om du upptäcker fel på:

 1. Brandvarnare
  Om en brandvarnare i trapphuset, vinden eller källaren ger ifrån sig ett varningspip eller blinkar gult (inte rött, det är i sin ordning) är det viktigt att styrelsen får veta det.
 2. Dörrar
  Om dörrar till vind eller källare inte stängs. Dessa är branddörrar som ska stå emot brand och det är därför viktigt att de stängs ordentligt.
 3. Fönster
  Om fönster står öppna i trapphus eller andra gemensamma utrymmen. Öppna fönster ger syre till en ev. brand. Håll därför alltid fönsterna i trapphus stängda.
 4. Utrymningsskyltar
  Om utrymningsskyltar har fallit ner.
 5. Utrymningsvägar
  Om utrymningsvägar är blockerade, dvs. att det står lösa föremål i trapphuset, men även utanför förråden i källaren och på vinden.
 6. Belysning
  Om lampor i trapphus, vind eller källare inte fungerar.

Kontaktuppgifter styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsen